REGULAMIN ZAKUPU USŁUGI UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ I GWARANCJI

Regulamin zawiera informacje dotyczące sprzedaży usługi upadłości konsumenckiej, w której  sprzedaży określa się następujące strony: 

 1. Pravna Group sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu do Krajowego Rejestru  Sądowego, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000486616, REGON: 302578410, NIP: 7831706255, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł wpłacony  w całości. 

– reprezentowaną przez Prezesa zarządu w osobie Marka Czyżewskiego 

– zwanym w dalszej części umowy: „Usługodawcą”

 1. Klientem 

– zwanym w dalszej części umowy: „Gwarantem”, 

nazywanymi w dalszej części umowy łącznie „Stronami”.

§1. [przedmiot umowy] 

 1. W ramach niniejszej umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi na rzecz  Dłużnika, obejmującej realizację czynności w postaci sporządzenia i przekazania wniosku o  ogłoszenie upadłości, zmierzających do orzeczenia przez właściwy sąd rejonowy upadłości  konsumenckiej wobec Dłużnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku  Prawo upadłościowe (Dz. U. nr 60, poz. 353 z późn. zm.). 
 2. Sporządzenie i przekazane wniosku o ogłoszenie upadłości, następuje na podstawie  dostarczonych przez Dłużnika danych oraz dokumentów za pośrednictwem dedykowanej do  tego aplikacji, których zakres i rodzaj zostanie przekazany po zawarciu Umowy, w terminie 1  (jednego) miesiąca od dnia dostarczenia kompletnych danych oraz dokumentów.  Przekazanie wniosku o ogłoszenie w formie elektronicznej nastąpi za pośrednictwem  środków komunikacji elektronicznej. 
 3. Gwarant oświadcza, że:
  1. w stosunku do jego osoby nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne, które może skutkować wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego. Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Usługodawcę o wszczęciu wobec niego takiego  postępowania.
  2. zawiera niniejszą Umowę za wiedzą oraz zgodą Dłużnika.

§2 [wynagrodzenie]

 1. Tytułem wynagrodzenia za czynności opisane w § 1 ust. 1 Umowy Gwarant zapłaci  Usługodawcy kwotę 7476,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt  sześć złotych) + opłaty bankowe. 
 2. Wynagrodzenie może być wypłacone Usługodawcy:
  1. całościowo, na rachunek bankowy Usługodawcy.
  2. ratalnie. 
 3. Płatność następuje poprzez zewnętrznego dostawce usług płatniczych Tpay Krajowy Integrator Płatności S. A. z siedzibą w Poznaniu, 61-894 Poznań, plac Andersa 3, 17 piętro, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000041237, NIP 77773061579.
 4. Wynagrodzenie płacone ratalnie jest rozłożone na 84 raty w III transzach, o wysokości 89,00  zł brutto (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych) + opłaty bankowe. Każda rata płatna jest zgodnie z umową zawartą z organizacją płatniczą poprzez Tpay.  
 5. Płatność ratalna podzielona jest na III transze:
  1. I transza – 36 miesięcy,
  2. II transza – 36 miesięcy, 
  3. III transza – 12 miesięcy.

   Gwarant nawiązuje osobne umowy o raty, każdorazowo i bezpośrednio przed każdą z transz.

 6. Jeżeli Tpay odmawia przed którąś z transz udzielenia rat Gwarantowi, zobowiązany jest on  na podstawie wystawionego weksla in blanco opłacić pozostałe wynagrodzenie,  proporcjonalnie do całościowej kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy.  
 7. W zawarciu z powyższym zapisem w pkt 6 Strony oświadczają, że Usługodawca wystawi  wezwanie do wykupu weksla w terminie 7 dni, doręczone na adres wskazany w Umowie.
 8. Do wydania orzeczenia o ogłoszeniu upadłości Usługodawca jest płatnikiem rat, zgodnie z  Umową Gwarancyjną, która stanowi załącznik do przedmiotowej Umowy. 
 9. Wyjątkiem wobec powyższego zapisu jest sytuacja, gdy Dłużnik przez 2 miesiąca od zawarcia  przedmiotowej Umowy z Gwarantem nie przesłał wszystkich wymaganych dokumentów, w  takim przypadku po wskazanym terminie płatnikiem jest Gwarant.  
 10. Gwarant w przypadku płatności ratalnej zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów Usługodawcy, z uwagi na opłacenie przez niego rat, jeżeli po sporządzeniu i przekazaniu  wniosku o ogłoszenie upadłości, Dłużnik nie przedłoży go w odpowiednim sądzie  rejonowym w terminie 2 tygodni od dnia jego otrzymania. Za datę otrzymania wniosku  przyjmuje się dzień jego udostępnienia w aplikacji bądź dzień wysyłki wiadomości  zawierającej wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zapłata wynagrodzenia  nastąpi na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze ________. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania wynagrodzenia na rachunku bankowym. 
 11. Zgodnie z pkt 10, w przypadku płatności ratalnej, niezłożenie wniosku niezwalania Gwarant  z opłacenia pozostałej kwoty I transzy ratalnej, oraz zwarcia umów o pozostałe dwie transze. 

§3 [czas trwania umowy] 

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. do dnia całkowitej spłaty wynagrodzenia  określonego w § 2 ust. 1 i 2 Umowy. 
 2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w drodze zgodnego oświadczenia woli Usługodawcy oraz Gwaranta złożonego w formie pisemnej. 

§4 [gwarancja] 

 1. W ramach niniejszej Umowy Usługodawca zobowiązuje się do opłacania rat w związku z umową zawartą z organizacją płatniczą poprzez Tpay. 
 2. Usługodawca na wskazany w § 4 pkt 3 Umowy okres przejmuje rolę płatnika, którym jest  Gwarant.  
 3. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. do dnia wydania orzeczenia o ogłoszeniu  upadłości Dłużnika. 
 4. Gwarant zobowiązany jest przejąć rolę płatnika w terminie wskazanym w § 4 pkt 3 Umowy. 
 5. Termin zapłaty pierwszej raty wynagrodzenia przez Gwarant rozpoczyna bieg w następnym  dniu po wydaniu orzeczenia o ogłoszeniu upadłości wobec Dłużnika w wyniku czynności  podjętych zgodnie z § 1 ust. 1 Umowy. Wysokość pierwszej raty obliczana jest  proporcjonalnie.
 6. Strony oświadczają, ze za miesiąc kalendarzowy uznaje się 30 dni. 
 7. Wyjątkiem jest sytuacja w której Dłużnik przez 2 miesiące od zawarcia Umowy nie przesłał wszystkich wymaganych dokumentów, w takim przypadku po wskazanym terminie  płatnikiem jest Gwarant. 

§5 [odstąpienie od umowy przez Gwaranta] 

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie  14 (czternastu) dni, licząc od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.  
 2. Odstąpienia od Umowy Gwarant dokonuje w formie pisemnej i możne użyć do tego wzoru  oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  Termin jest zachowany, jeżeli Gwarant przed jego upływem złoży pod jednym z adresów  wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.  Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 3. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania  oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Gwarantowi wszystkie dokonane przez niego  płatności.  
 4. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Gwarant, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.  
 5. Odstąpienie od Umowy powoduje, że postanowienia Umowy traktuje się jako niebyłe  i niewywołujące żadnych skutków prawnych.

§6 [Klauzula salwatoryjna] 

 1. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne,  Umowa w pozostałej części pozostaje ważna. 
 2. W przypadku opisanym w ust. powyżej Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych  postanowień umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do postanowień uznanych  za nieważne.  
 3. Zastąpienie nieważnych postanowień nowymi postanowieniami powinno zostać dokonane  w formie aneksu.

§7 [reklamacje] 

 1. Gwarant oraz Dłużnik mają prawo złożenia reklamacji, w której zgłosi zastrzeżenia  dotyczące świadczenia usług przez Wierzyciela. 
 2. Reklamację można złożyć:
  1. w formie pisemnej drogą pocztową na wskazany wyżej adres Usługodawcy, b. w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  pomoc@pravna.pl. 
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni  i zawiadamia Gwarant o sposobie jej rozpatrzenia w formie pisemnej, za pośrednictwem  środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.  
 4. Wraz z uwzględnieniem reklamacji Gwaranta, Usługodawca spełnia żądanie/nia Gwaranta,  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 5. Nierozpatrzenie reklamacji lub rozpatrzenie jej z naruszeniem powyższych terminów uznaje  się za rozpatrzenie reklamacji zgodnie z żądaniem Gwaranta.

§8 [ochrona danych osobowych] 

 1. Zgodnie z art. 13 RODO1 administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia niniejszej Umowy. Odbiorcami  danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa. 
 3. Dane osobowe Gwaranta przetwarzane będą w celu:
  1. zawarcia, należytego wykonania lub podjęcia innych czynności niezbędnych do  realizacji zawartej z nim Umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1  lit. b) RODO,
  2. uzasadnionych interesów związanych z dochodzeniem roszczeń i ochrony  naruszonych praw Usługodawcy (art. 6 ust .1 f) RODO). 
 4. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane w następujący sposób: a. dane osobowe, które Gwarant przekazał nam na podstawie udzielonej zgody,  Usługodawca będzie przechowywać, dopóki zgoda ta nie zostanie cofnięta, b. dla celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń, dane  osobowe Gwaranta będą przetwarzane do momentu przedawnienia potencjalnych  roszczeń wynikających z Umowy. 
 5. Gwarantowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych,
  2. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
  3. prawo do przenoszenia danych osobowych,
  4. w przypadku kategorii szczególnych danych osobowych prawo do cofnięcia  wyrażenia zgody na ich przetwarzanie,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania przez Gwaranta, że Usługodawca przetwarza jego dane niezgodnie  z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

§9 [dane kontaktowe] 

 1. Strony wskazują, że celem realizacji niniejszej Umowy ustalają sposób kontaktowania za  pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  
 2. Strony ustalają, że powyższe dane kontaktowe są aktualne i będą informować się wzajemnie  o wszelkich zmianach. W szczególności Gwarant oraz Dłużnik będą niezwłocznie informować Usługodawcę o jakichkolwiek zmianach w danych kontaktowych.  
 3. Jeżeli któraś ze Stron, zgodnie z powyższym, nie poinformuje o zmianach, to doręczenie na  adres wskazany w Umowie uznaje się za skuteczne.

§10 [postanowienia końcowe] 

 1. Usługodawca udostępnia Umowę w aplikacji oraz przesyła ją do Usługodawcy oraz  Dłużnikowi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Umowa jest opatrzona  kwalifikowanym podpisem elektronicznym Usługodawcy.  
 2. Akceptując warunki niniejszej Umowy, Gwarant oświadcza, że zapoznał się z jej załącznikami  i rozumie ich treść.  
 3. Gwarant oświadcza, że upoważnia Usługodawcę do wystąpienia i uzyskania od biur  informacji gospodarczych, w szczególności Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji  Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu o swoich zobowiązaniach. 
 4. Wszelkie spory wynikające z wykonania bądź niewykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla właściwości miejscowej Gwaranta.
 5. W sprawach nieuregulowanych niemniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa  polskiego a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.  zm.), a także Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.